Doelstellingen

Beleidsplan Stichting Touba Moskee

Naam instelling: Stichting Touba Moskee
RSIN/Fiscaal-nummer: 810537308

Contactgegevens (bezoek en postadres)
Stichting Touba Moskee
Schuitvaartstraat 14, 4383BW Vlissingen
www.moskeevlissingen.nl
info@ moskeevlissingen.nl
KVK-nummer: 22049347

Doelstelling:

1. Het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims;
2. Het verschaffen van informatie over de islam aan zowel moslims als niet-moslims;
3. Een bijdrage te leveren aan het geven van een correct beeld over de Islam om hiermee de huidige (negatieve) beeldvorming recht te zetten;
4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Stichting Touba Moskee tracht haar doelen te verwezenlijken door:
1. Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen;
2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven;
3. Het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak.

Bestuurssamenstelling:

• Voorzitter: de heer Ahmed. el Kharbouchi
• Penningmeester: de heer Fikri. Bouzambou
• Secretaris Nederlands: de heer Fouad. Bouzambou
• Secretaris Arabisch: de heer Hassan Moussaoui
• Algemeen bestuurslid: de heer Rachid Zariouh

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Touba Moskee. De bestuursleden kunnen een bestuurslid/bestuursleden aanwijzen als gevolmachtigde om zelfstandig rechtshandelingen uit te voeren (o.a. bancaire diensten). Het stichtingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden
Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden vereist is.
Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen voor hun werkzaamheden genieten van een vrijwilligersvergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. De vrijwilligersvergoeding is niet hoger dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar (2017), dit conform de wettelijke vrijwilligersvergoeding van de belastingdienst. Onze vrijwilligers kunnen er ook voor kiezen om van deze vergoeding af te zien.

Beleidsplan

Doelstelling:

In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving recht te zetten.
Activiteiten
Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder ‘beoefende activiteiten’ staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:
• De financiële realisatie voor het in stand houden van het moskeegebouw
• De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.
• De verdere ontwikkeling van de ‘Dawah’ (uitnodiging tot de islam) door het organiseren van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
• Kennis over de islam verder verspreiden.
• Bevorderen van maatschappelijke deelname van de moslim gemeenschap aan de Nederlandse maatschappij, zoals kennis sessies organiseren over onderwijs, politiek en gezondheid.
Werving fondsen
De fondsen van Stichting Moskee Touba komen van donateurs die onze gebedsruimte bezoeken. Deze dragen bij via een jaarlijkse, maandelijkse of een eenmalige donatie. Daarnaast verwerft Stichting Moskee Touba fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren.
Beheer fondsen
De fondsen worden beheerd door het bestuur en de penningmeester in het bijzonder. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de achterban/donateurs van de moskee.
Besteding fondsen
Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:
• Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen en overige facilitaire zaken van het pand)
• Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud
• Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen
• Aanschaf promotiemateriaal
• Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig
• Kosten voor sociale, culturele en sportieve activiteiten
• Overige incidentele uitgaven

Uitgeoefende activiteiten:

De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we uitoefenen zijn o.a.:
• Elke dag 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap
• Arabisch en religieuze lessen en bijeenkomsten
• Organiseren van religieuze lezingen
• Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)
• Sociale, culturele en sportieve activiteiten

Financiële verantwoording:

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016