De basis van de Islaam wordt beschreven in de vijf praktische zuilen (Al Dien) en in de zes geloofszuilen (Al Imaan). Dit zijn in principe verplichtingen voor elke moslim.

Zuilen van de Islaam (Al Dien)
– Geloofsbelijdenis (sjahada)
– Verplichte gebeden (salaat)
– Het geven van aalmoezen (zakaah)
– Het vasten tijdens de ramadan (sawm)
– Het verrichten van de bedevaart (hadj)

Geloofsbelijdenis (sjahada)
Het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allaah en dat Mohammed – vrede zij met hem – de Boodschapper is van Allaah.

Verplichte gebeden (salaat)
Het gebed wordt in het Arabisch ook wel salah genoemd (of salat). Het gebed is als het ware een gesprek met Allaah (Geprezen en Verheven is Hij), een band met Allaah (Geprezen en Verheven is Hij) die de gelovige onderhoudt. Dagelijks richt de moslim zich tot de qiblah (de richting waar de moslim naar toe bid) en verricht door middel van bepaalde handelingen en uitspraken het gebed tot Allaah (Geprezen en Verheven is Hij).

Het gebed maakt de gelovige sterk en het herinnert de gelovige aan Allaah (Geprezen en Verheven is Hij). Dagelijks zijn we druk met werk, school en andere verplichtingen. Hierdoor wordt vaak het doel van de schepping van de mens vergeten: het aanbidden van Allaah (Geprezen en Verheven is Hij). Maar doordat de moslim zich vijf keer per dag tot Allaah (Geprezen en Verheven is Hij) dient te richten in het gebed, worden we weer herinnerd aan ons doel, we vernieuwen de band met onze Heer en we verrichten natuurlijk een daad van aanbidding.

Het belang van het gebed wordt ons duidelijk in het feit dat we op de Dag des Oordeels allereerst ondervraagt zullen worden over het gebed. De Profeet (vrede zij met hem) zei (betekenis):

“De eerste van zijn daden waarover de dienaar op de Dag des Oordeels rekenschap gevraagd zal worden, is zijn salah. Wanneer die in orde bevonden wordt, slaagt hij en heeft hij succes; wanneer die niet in orde bevonden wordt, is hij geruïneerd en verloren. Wannneer hij tekortschiet met betrekking tot zijn verplichte gebeden, zal de Heer zeggen: “Bekijk of er bij de vrijwillige handelingen van Mijn dienaar iets is dat de tekortkomingen in zijn verplichte gebeden compenseert.” Vervolgens worden al zijn (verplichte) handelingen zo bekeken.”
(At-Thirmidhi).

Het verrichten van het gebed is dus een belangrijke zuil van de Islaam en dient nagekomen te worden. Het houdt de band die wij hebben met Allaah (Geprezen en Verheven is Hij) in stand en het is eveneens een reiniging van onze zonden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd (betekenis):

“Vertel mij, als er bij een van jullie een rivier voor zijn deur zou lopen, en hij zou er vijfmaal per dag een bad in nemen, zou er dan nog enig vuil op hem overblijven?” Zij zeiden: “Er zou geen vuil op hem overblijven.” Hij zei: “Dit is een vergelijking met de vijf gebeden, Allaah (Geprezen en Verheven is Hij) vergeeft onze zonden vanwege hen.”
(Boekhaarie en Moeslim).

Tijdens het gebed worden er vele smeekbeden uitgesproken in verschillende houdingen. De smeekbeden en het gebed zijn dus ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden

De namen van de vijf dagelijkse gebeden (en tevens van de tijdstippen) zijn:
1. Fajr (Dageraad)
2. Dhuhr (middag, net na het hoogste punt van de zon)
3. Asr (namiddag)
4. Maghrib (zonsondergang of avond)
5. Isha (nacht)

Het geven van aalmoezen (zakaah)
Allaah, de Verhevene, heeft Zakaat over de bezittingen van Zijn dienaar verplicht gesteld en bevolen deze af te dragen.

Het vasten tijdens de maand Ramadan
Allaah (Geprezen en Verheven is Hij) heeft de moslims dit opgedragen in het tweede jaar van de Hidjrah. Hij zegt namelijk (betekenis):

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen vóór jullie. Hopelijk zullen jullie Allaah vrezen.”
(soerat al-Baqarah: 183)

In deze belangrijke maand stopt de moslim met eten en drinken. Hij doet dit vanaf de morgenstond tot zonsondergang. Zij volgen wat Allaah zegt in het volgende vers (betekenis):

“Eet en drinkt tot de witte draad en de zwarte draad (in de horizon) voor jullie te onderscheiden is, dus tot Fadjr. Vast daarna tot zonsondergang.”
(soerat al-Baqarah: 187)

Het verrichten van de bedevaart (Hadj)
Het verrichten van hadj (bedevaart) behoort ook tot de zuilen van Islaam. Degene die er fysiek en financieel toe in staat is om de hadj te verrichten, dient dit minimaal één keer in zijn of haar leven te doen.

Met het verrichten van de hadj laten we zien dat we bereid zijn om ons zowel fysiek als financieel over te geven aan Allaah (Geprezen en Verheven is Hij). Financieel, omdat het verrichten van de hadj een grote uitgave is, waarvoor veel mensen lang voor moeten sparen. Fysiek, omdat het ook lichamelijk veel van ons vraagt. Er zijn vele rituelen die uitgevoerd worden tijdens de hadj die lichamelijk veel inspanning kosten.

We geven onszelf dus totaal over aan Allaah (Geprezen en Verheven is Hij). En dat is niet voor niks. De Profeet (vrede zij met hem) vertelde ons immers (betekenis):

“Wie de hadj verricht zonder zich zedeloos te gedragen en zonder zonden te begaan, terugkeert, keert terug (in een toestand) als op de dag dat zijn moeder hem baarde.”
(Boekhaarie en Moeslim).

Geloofszuilen (Al Imaan)
Het geloven in:
– Allaah (Geprezen en Verheven is Hij) – Eenheid van God (Tawhid)
– Zijn Engelen
– Zijn Boeken
– Zijn Boodschappers
– Wederopstanding en De Laatste Dag
– Voorbeschikking Gods (Al Qadr) – zowel het goede als het slechte ervan

Het geloven in Allaah (Geprezen en Verheven is Hij)
Het geloven in Allaah omvat de volgende vier zaken:
1. Het geloven in het bestaan van Allaah.
2. Het geloven in Zijn Roeboebiyyah (Heerschappij).
3. Het geloven in Zijn Oeloehiyyah (alleenrecht op Aanbidding).
4. Het geloven in Zijn Asmaa’ was Sifaat (Namen en Eigenschappen).

Het geloof in de Engelen
Het geloven in de Engelen omvat vier zaken:
1. Het geloven in hun bestaan.
2. Het geloven in degenen die bij naam zijn genoemd, zoals Djibriel, en in degenen die niet bij naam zijn genoemd. Wij geloven dus in hen allen.
3. Het geloven in hun eigenschappen waarvan wij (door Allaah) op de hoogte zijn gesteld.
4. Het geloven in hun daden waarvan wij (door Allaah) op de hoogte zijn gesteld en die zij verrichten op bevel van Allaah.

Het geloof in de geopenbaarde Boeken
Het geloven in de Boeken omvat vier zaken:
1. Het geloven dat het waar is dat deze Boeken afkomstig zijn van Allaah.
2. Het geloven in de namen van de Boeken die bij naam zijn genoemd, zoals de Qur’aan, de Tauwrah en de Indjiel.
3. Het geloven in de authenticiteit van hun berichtgevingen, zoals de berichtgevingen in de Koran, en de berichtgevingen van de voorgaande Boeken, voor zover deze niet zijn veranderd of vervalst.
4. Het handelen naar de voorschriften ervan voor zover deze niet zijn opgeheven, het tevreden zijn ermee, het zich overgeven eraan, ongeacht of wij de wijsheid ervan nu begrijpen of niet. Alle voorgaande Boeken zijn overigens opgeheven met de komst van de Koran.

Het geloof in de Boodschappers
Het geloven in de Boodschappers omvat vier zaken:
1. Het geloven dat hun Boodschap de waarheid is van Allaah, de Verhevene. Wie niet gelooft in de Boodschap van slechts één van hen, heeft hen allemaal verloochend.
2. Het geloven in hun namen waarvan wij (door Allaah) op de hoogte zijn gesteld, zoals Mohammed, Ibrahiem, Moesaa, cIesaa en Noeh.
3. Het bevestigen van wat authentiek is van hun berichtgevingen.
4. Het handelen naar de Wetten van degenen die naar ons zijn gestuurd. In deze tijd waarin wij leven is dit Mohammed vrede zij met hem, de laatste der Profeten die gestuurd is naar de gehele mensheid.

Wederopstanding en De Laatste Dag
Het geloven in de Laatste Dag omvat vier zaken:
1. Het geloven in de Bath (wederopstanding).
2. Het geloven in de verrekening en de beloning.
3. Het geloven in het Paradijs en het Hellevuur.
4. Tot het geloven in de Laatste Dag behoort ook al datgene wat zich na de dood zal voordoen, zoals de beproeving in het graf, de bestraffing in het graf en de gunsten van het graf.

Voorbeschikking Gods
Het geloven in al-Qadr omvat vier zaken:
1. Het geloven dat Allaah op de hoogte is geweest van alle zaken, over het geheel genomen en gedetailleerd.
2. Het geloven dat Allaah dit heeft opgeschreven op al-Lawh al-Mahfoedh (de Bewaarde Tafel).
3. Het geloven dat alle gebeurtenissen niet kunnen plaatsvinden, behalve met de Wil van Allaah, de Verhevene.
4. Het geloven dat alle gebeurtenissen op zichzelf, maar ook hun eigenschappen en bewegingen schepselen zijn van Allaah, de Verhevene.[1]

Het bewijs voor de zes zuilen van Imaan
De volgende uitspraken van Allaah (Geprezen en Verheven is Hij):

“Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het oosten en het westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en het Schrift en de Profeten.”
(Soerat al-Baqarah: 177)

“Waarlijk, Wij hebben alle zaken met al-Qadr geschapen.”
(Soerat al-Qamar: 49)

En vanuit de Soennah wat is overgeleverd in de overlevering van Djibriel u, toen hij de Profeet vrede zij met hem vroeg:

“Bericht mij over(de betekenis van) Imaan?” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: ,,Dat je gelooft in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.”
(Moeslim)

[1] Risaalat ul-Oesoel ul-Imaan van sheich Ibn al-cOethaymien.